ปฏิทินของคณะเพื่อคุณ สะพานเหลือง

เดือน กรกฎาคม
"เติบโตด้วยพระวจนะ"

4 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น
5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย (ยอห์น 15:4-5)

 

สำหรับผู้ที่ต้องการดูตารางรายการเพื่อคุณทั้งหมด ลองไปที่นี่นะครับ
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0ApwdcmP6_vYQdHVzZU9QdG5EOW0wQ2ZCU095cEVVbGc&hl=en

 

เป้าหมายคณะเพื่อคุณ ปี 2010

"รักพระเจ้าสุดใจ ใช้ชีวิตสำแดง ร่วมแรงรับใช้ ใส่ใจเลี้ยงดู"

 

นโยบายของคณะเพื่อคุณ ปี 2010

  1. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณรักพระคำ

  2. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณรักการอธิษฐาน

  3. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณรักการนมัสการ

  4. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณประกาศด้วยชีวิต

  5. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณรับใช้พระเจ้าตามของประทาน

  6. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณรักการถวาย

  7. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณเลี้ยงดูน้องอนุชน-ยุวชน

  8. สนับสนุนให้คณะเพื่อคุณรักซึ่งกันและกัน

 

Google Groups
For-You Group, Sapanluang Church
Visit this group

 

เดือนมีนาคม: ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

19 ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด (1โครินธ์ 6:19-20)

เดือนเมษายน: ชีวิตผูกพันเป็นหนึ่งเดียว

3 จง​เพียร​พยายาม​ให้​คง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ทรง​ประทาน​นั้น​ด้วย​สันติภาพ​เป็น​พันธนะ​
4 มี​กาย​เดียว​และ​มี​พระ​วิญญาณ​องค์​เดียว เหมือน​มี​ความ​หวัง​ใจ​อัน​เดียว​ที่​เนื่อง​ใน​การ​ที่​ทรง​เรียก​ท่าน​
5 มี​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​องค์​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว บัพติศมา​เดียว (เอเฟซัส 4:3-5)