ประวัติการศึกษา
 

ประวัติการศึกษา

1981

เกิด ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 24/11/1981

1985-1986

เรียนชั้นอนุบาล 1-2 ที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์

1987

เรียนชั้นเตรียมประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนวัดมหาไถ่

1988-1993

เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนราชวินิต

1994-1998

เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม

1997-1998

ศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียนที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม ระดับชั้นมัธยมปลาย

1999

เรียนปี 1 สาขาวิชาเตรียมแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2000-2004

เรียนปี 2-6 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

2005-2007

แพทย์ประจำบ้านสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค  สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

 

รางวัล หรือ ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ

[ต้องขอบคุณพระเจ้าจริง ๆ ครับ สำหรับเหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เหล่านี้  ที่พระเจ้าได้ประทานมาให้กับผม]

15/03/1986

บัตรชมเชย มีการเรียนดี ตั้งใจเรียน และความประพฤติดี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
จาก โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์
 

14/03/1986

บัตรชมเชย มีการเรียนดี ตั้งใจเรียน และความประพฤติดี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
จาก โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์
 

10/05/1990

Yamaha Grade Examination Certificate: Junior Music Course
From : Yamaha Music Foundation

 

23/09/1990

ประกาศนียบัตร สอบได้ตามหลักสูตรวิชา Junior Music Cource
จาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขาปทุมวัน
 

18/04/1992

Certificate: has attended the Regency English Language Camp and completed the prescribed programme aimed at English proficiency and character development. (05-18/04/1992)
 

19/07/1992

วุฒิบัตร ผ่านการอบรมเข้าค่ายพุทธบุตร ณ โรงเรียนราชวินิต
จาก ศูนย์กลางโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 

31/10/1992

Certificate: has attended the Regency English Language Camp and completed the prescribed programme aimed at English proficiency and character development. (17-31/04/1992)
 

04/02/1993

Yamaha Grade Examination Certificate of Advancement: has successfully completed all requirements in Piano Grade 9, and hereby advanced to this level.
From: Yamaha Music Foundation
 

22/12/1993

เกียรติบัตร เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มทวาราวดี ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
จาก กลุ่มทวาราวดี
 

29/04/1994

วุฒิบัตร ได้เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน พ.ศ. 1537
จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

04/03/1994

ประกาศเกียรติคุณ คะแนนยอดเยี่ยมจากโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ ชั้นป. 6
จาก โรงเรียนราชวินิต
 

28/03/1994

ประกาศเกียรติคุณ ผลการเรียนดีมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2536
จาก โรงเรียนราชวินิต
 

28/03/1994

ประกาศนียบัตร สอบได้ตามหลักสูตรประถมศึกษา
จาก กระทรงศึกษาธิการ
 

27/03/1996

Yamaha Grade Examination Certificate of Advancement: has successfully completed all requirements in Piano Grade 8, and hereby advanced to this level.
From: Yamaha Music Foundation
 

27/03/1996

ประกาศนียบัตร สอบได้ตามหลักสูตรวิชา Junior Advanced Course
จาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ สาขารัชดาภิเษก
 

08/01/1997

Yamaha Grade Examination Certificate of Advancement : has successfully completed all requirements in Piano Grade 7, and hereby advanced to this level.
From: Yamaha Music Foundation
 

../../1997

เกียรติบัตร ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น งานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 49 ภาคกลางและภาคตะวันออก
จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 

14/03/1997

เกียรติบัตร เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2
จาก โรงเรียนราชวินิตมัธยม
 

12/09/1997

ประกาศนียบัตร ได้ผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 12 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยคะแนน 105/150 ระดับที่ 6 ของจังหวัดและภาค และ ระดับที่ 15 ของประเทศ
จาก บริษัทเสริมปัญญาจำกัด
 

15/12/1997

เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาโรคมะเร็ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
จาก โรงเรียนราชวินิตมัธยม
 

25/12/1997

เกียรติบัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ
จาก โรงเรียนราชวินิตมัธยม
 

12/02/1998

Yamaha Grade Examination Certificate of Advancement : has successfully completed all requirements in Piano Grade 6, and hereby advanced to this level.
From: Yamaha Music Foundation
 

31/03/1998

เกียรติบัตร เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
จาก โรงเรียนราชวินิตมัธยม
 

25/12/1998

เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ
จาก โรงเรียนราชวินิตมัธยม
 

17/08/1998

เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เชลล์ ระดับภาคกลาง งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2541
จาก ชุมนุมวิทยาศาสตร์
 

22/09/1998

ประกาศนียบัตร ได้ผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 12 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยคะแนน 106/150 ระดับที่ 11 ของจังหวัดและภาค และ ระดับที่ 25 ของประเทศ
จาก บริษัทเสริมปัญญาจำกัด
 

31/01/1999

เกียรติบัตร เรียนดียอดเยี่ยมประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541
จาก โรงเรียนราชวินิต
 

31/03/1999

เกียรติบัตร เรียนดียอดเยี่ยมประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541
จาก โรงเรียนราชวินิต
 

24/12/1998

Yamaha Grade Examination Certificate : Has been successful in Yamaha Fundamental Grade 5
From: Yamaha Music Foundation
 

29/02/2000

ประกาศนียบัตร ศึกษาจบหลักสูตรชุดที่หนึ่ง
จาก บทเรียนทางไปรษณีย์ ทางชีวิต
 

27/03/2000

ประกาศนียบัตร ศึกษาจบหลักสูตรชุดที่สอง
จาก บทเรียนทางไปรษณีย์ ทางชีวิต
 

21/04/2000

Certificate of Achievement : has satisfactorily completed email course of "These Last Days Bible Study Guides"
From: Seven-Day Adventist Church
 

26/04/2000

Diploma: has completed in a satisfactory manner the 26 lesson DISCOVER Bible Correspondence Cource.
From: Worldwide Bible Telecasters
 

22/08/2000

ประกาศนียบัตร ศึกษาจบหลักสูตรชุดพิเศษ
จาก บทเรียนทางไปรษณีย์ ทางชีวิต
 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "God Has Spoken"
From: World Bible School
 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "Knowing Jesus"
From: World Bible School
 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "Salvation In Christ"
From: World Bible School
 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "Born of Water and Spirit"
From: World Bible School

 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "This Is Good News"
From: World Bible School
 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "Foundation In Faith"
From: World Bible School

 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "Christian Life Course"
From: World Bible School

 

../../2000

Certificate of Recognition : completion of the World Bible School "The Church Course"
From: World Bible School

 

31/05/2000

เกียรติบัตร เป็นผู้สอบได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.83 ปีการศึกษา 2542
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

../../2001

ได้คะแนนปฏิบัติการเต็มในวิชาเอมบริโอวิทยา  ปีการศึกษา 2543-2544
 

../04/2001

Certificate of Graduation : has successfully completed the general and specific requirement for graduation from World Bible School.
From : World Bible School
 

21/06/2001

รางวัลเรียนดี-ประพฤติดี รางวัลเงินสด 3,000 บท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
จาก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รางวัลเงินสด 1,500 บาท (วิชาสรีรวิทยา 202)
จาก ภาควิชาสรีรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ทุน พลเอกสิงหา-พันเอกหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ทุนละ 3,000 บาท
ทุน พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ทุนละ 1,000 บาท
และทุนพันเอก กฤษณ์- พันเอกหญิง ประดับ กิติจันทร์ ทุนละ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500 บาท มอบให้ผู้ที่สอบได้ที่ 1 ของทุกชั้นปี
 

24/03/2002

Certificate of Baptism
From: Sapan Luang Church
 

20/06/2002

รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาพยาธิวิทยา 301 โล่รางวัล และรางวัลเงินสด 1,200 บาท
จาก นพ. มานพ ฮันตระกูล

รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาพยาธิวิทยา 302 โล่รางวัล และรางวัลเงินสด 1,200 บาท
จาก นพ. มานพ ฮันตระกูล

รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาปาราสิตวิทยา รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด 1,000 บาท
จาก กองทุนพันเอกหญิง ศรีวัฒนา ชิตช่าง

รางวัลการศึกษาดีเด่นวิชาจุลชีววิทยา 301 และ 302 รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
จาก ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาเภสัชวิทยา 302 รางวัลเงินสด 2,000 บาท
จาก กองทุนพลตรี สุนันท์ โรจนวิภาต

ทุน พลเอกสิงหา-พันเอกหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ทุนละ 3,000 บาท
ทุน พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ทุนละ 1,000 บาท
และทุนพันเอก กฤษณ์- พันเอกหญิง ประดับ กิติจันทร์ ทุนละ 500 บาท
รวมเป็นเงิน 4,500 บาท มอบให้ผู้ที่สอบได้ที่ 1 ของทุกชั้นปี
 

03/05/2003

อันดับที่ 5 ในการประกวดงานวิจัย งาน Pre-AMSC (Asian Medical Students' Conference) เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ Tropical Medicine ในฐานะของตัวแทนนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทยในงานประชุม AMSC ที่กรุงจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
 

14/05/2003

Certificate of Attendance: 13th Annual Aisa-Pacific Military Medicine Conference, 12-16 May 2003, at Plaza Athenee Hotel, Bangkok, Thailand
PMK-CME credit (Category1) arned: 27 credit hours
From: Phramongkutklao Hospitol
 

16/06/2003

ทุน พลเอกสิงหา-พันเอกหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ทุนละ 3,000 บาท
และทุน พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ทุนละ 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,000 บาท มอบให้ผู้ที่สอบได้ที่ 1 ของทุกชั้นปี
 

03/08/2003

Certificate of Honor : a participant in the 24th Aisan Medical Students' Conference, between 27/07/2003 - 03/08/2003, Indonesia
From: AMSA-Indonesia
 

21/09/2003

Certificate of Attendance : has attended the 1st IFMSA-Thailand National Meeting, September 20-21, 2003
From: IFMSA-Thailand
 

25/11/2003

รางวัลชนะเลิศ ประกวดผลงานวิจัยของนักเรียนแพทย์ทหาร งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2546
ได้รางวัล เป็นจำนวนเงิน 5000 บาท  ได้รับความอนุเคราะห์จาก พล.ต.นภดล วรอุไร
 

04/03/2004

ประกาศนียบัตร เข้ารับการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตที่กำหนดโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 

16/06/2004

รางวัลผู้สอบได้ที่ 1 วิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  จากมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์  รางวัลเงินสด 6,000 บาท

รางวัลการศึกษา  วิชาจักษุวิทยา  รางวัลเงินสด 2,500 บาท
 

06/10/2004

ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการเพชราวุธ รุ่นที่ 5  ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

24/11/2004

ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ  รางวัลละ 1,000 บาท  จากงานวิจัยเรื่อง "การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการตรวจพบเชื้อ Blastocystis hominis โดยการย้อมสี Trichrome กับการเพาะเชื้อในหลอดทดลอง" ลงในเวชสารทหารบก  ปีที่ 56 ฉบับที่ 3    กรกฎาคม - กันยายน 2546
 

05-11/01/2005

ตัวแทนของ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากเหตุการณ์ Tsunami  ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กระทรวงกลาโหมส่วนหน้า
 

01-28/02/2005

ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ไปศึกษาวิชาเลือกเสรี  เกี่ยวกับพันธุศาสตร์  ที่ Murdoch University, Western Australia  เป็นเวลา 4 สัปดาห์  ในช่วงระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2548
 
21/03/2005 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) สอบไล่ได้ตามหลักสูตร มีศักดิ์ และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ
 

28/03/2005

หนังสือรับรองคุณวุฒิ  สอบไล่ได้ครบตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ประจำปีการศึกษา 2547 แล้ว  และสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติปริญญาให้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ. 2548
 
01/04/2005 หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกแพทยสภา มีสิทธิและหน้าที่ภายใต้บทบังคับแห่งกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา
 
24/04/2005 Certificate of Achievement, having successfully completed "Medical Research Ethics Course"

23/06/2005

รางวัลเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตร  อันดับหนึ่ง  เหรียญทอง

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาศัลยศาสตร์ตลอดหลักสูตร  จากมูลนิธิอาจารย์บุญเกตุ เหล่าวานิช  และจากทุนวันเฉลิมฯ  รางวัลเงินสด 10,000 บาท

โล่รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชากุมารเวชศาสตร์ตลอดหลักสูตร  และรางวัลเรียนดี  จากมูลนิธิกุมารในพระอุปถัมภ์  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  รางวัลเงินสด 3,000 บาท  และกองทุน "หาอุปละ"  โดยพันเอก สันต์ หาอุปละ  รางวัลเงินสด 1,500 บาท
 

04/05/2005 ประกาศนียบัตร แสดงว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 26  ระยะเวลาศึกษา 9/4/2005 - 4/5/2005  ให้ ณ วันที่ 4/5/2005  จากโรงเรียนเสนารักษ์
09/06/2005 ประกาศนียบัตร เข้ารับการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง
ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตที่กำหนดโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 
24/08/2005 Certificate of Achievement: has successfully completed Medical Research Ethics Course
From: Phramongkutklao Hospital, Phramongkutklao College of Medicine, Office of Research Development, Office of Research Development, Institutional Review Board, Royal Thai Army Medical Department
 
01/12/2005 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ กรณีช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย "สึนามิ"
 
21/04/2006 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล สอบไล่ได้ตามหลักสูตร มีศักดิ์ และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ
 
31/05/2006 โล่สอบได้คะแนนสูงสุด วิชา Basic Science  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2548  จาก ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
 
31/05/2006 ประกาศนียบัตร แสดงว่า ได้รับการฝึกอบรมหน้าที่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1  สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
09/03/2007 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
../../2007 ประกาศนียบัตร แสดงว่า ได้ผ่านการอบรมครูผู้สอนพระวจนะ ปี 2007
30/05/2008 ประกาศนียบัตร แสดงว่า ได้รับการฝึกอบรมหน้าที่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2  สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
20/11/2007 Certificate of Attendance of a 2-day course "Practical Aspects of Residency Training in USA", at Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand
21/03/2008 Certificate of Attendance of "Exfoliative Cytology Workshop", 19-21 March 2008, at The Tide Resort, Bangsaen Beach, Chonburi, Thailand
31/05/2008 ประกาศนียบัตร แสดงว่า ได้รับการฝึกอบรมหน้าที่แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3  สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
22/07/2008 หนังสือรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค โดยอนุมัติของคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551
 
02/08/2008 ประกาศนียบัตร การอบรมศาสนศาสร์เบื้องต้น ระดับ 1 โดย สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง
 
18/01/2009 Certificate of completion. Let it be known that "Dr.Thirayost Nimmanon has been trained by Cytyc Corporation as a "Primary Pathologist" in the evaluation of the ThinPrep Pap Test.
 
04/10/2009 ประกาศนียบัตร การอบรมศาสนศาสร์เบื้องต้น ระดับ 2 โดย สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง
 

 

คำพยานของผมครับ

 

 

[ ประวัติการศึกษา ] Curriculum Vitae (Resume) ]

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com