วัสดุและวิธีการ
 

บทคัดย่อ
Abstract
บทนำ
วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา
วิจารณ์
กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

โครงการวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงร่างการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก การวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการศึกษาในกำลังพลทหารของพล ร. 2 รอ. ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 337 นาย ก่อนเข้าร่วมการวิจัยพลทหารแต่ละนายได้เซ็นใบยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัย อุจจาระที่ได้จากพลทหารแต่ละนายจะถูกนำมาตรวจหา B. hominis และเชื้อปรสิตในลำไส้ชนิดอื่นๆ โดย 3 วิธี คือ simple smear การย้อมด้วยสี trichrome และการเพาะเลี้ยงเชื้อใน Jone’s medium การเพาะเชื้อในหลอดทดลองทำโดยใช้อุจจาระประมาณ 50 มิลลิกรัมเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48–72 ชั่วโมง

การตรวจ B. hominis ให้ผลบวก หมายถึงการตรวจพบเชื้อในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (vacuolar, granular, avacuolar, ameboid, multivacuolar หรือ cyst) จากการตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งผลการตรวจจะได้รับการยืนยันจากอาจารย์ภาควิชาปาราสิตวิทยา วพม.

การวัดผลของการวิจัยทำโดยการรายงานผลการตรวจพบ B. hominis เป็นผลบวกหรือลบ ในแต่ละวิธีของการวินิจฉัย ข้อมูลจากผลการตรวจอุจจาระจะจัดเก็บไว้ในโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS การแปลผลข้อมูลของการทำวิจัยในครั้งนี้จะใช้การเพาะเชื้อในหลอดทดลองเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัย (gold standard) เพื่อเปรียบเทียบหาค่าความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ของการย้อมด้วยสี trichrome โดยจะนำมาทดสอบหาความสัมพันธ์โดยการใช้ Mc Nemar test

 

Back Next

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com