กิตติกรรมประกาศ
 

บทคัดย่อ
Abstract
บทนำ
วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา
วิจารณ์
กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

การศึกษาการเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการตรวจพบเชื้อ B. hominis โดยการย้อมสี trichrome เปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อในหลอดทดลอง ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2546 ของนักเรียนแพทย์ทหารรุ่นที่ 25 ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบุคลากรหลายฝ่ายด้วยกัน คือ ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชนและภาควิชาปาราสิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

Back Next

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com