วัยรุ่นไทยไวไฟเรื่องเซ็กซ์ จริงหรือ?
 

ดูเร็กซ์โกลบัลเซ็กซ์เซอร์เวย์ เป็นโครงการสำรวจพฤติกรรมและทัศนะคติด้านเพศสัมพันธ์  สำหรับปีนี้เขาเจาะกลุ่มสำรวจเฉพาะวัยรุ่นอายุระหว่าง 16-21 ปี  ใน 14 ประเทศทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทย

ผลการสำรวจทำให้ได้แง่คิดดี ๆ หลายอย่างค่ะ

อายุโดยเฉลี่ยที่วัยรุ่นทั่วโลกได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นครั้งแรก คือ 12.2 ปีใกล้เคียงกันทั้งชายและหญิง  ขณะที่วัยรุ่นไทยเริ่มเรียนรู้ช้าที่สุดในโลก คือเมื่ออายุ 13.5 ปี

โดยเฉลี่ยทั่วโลก  วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 15.6 ปี  เร็วกว่าวัยรุ่นหญิงซึ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 16.2 ปี  ส่วนวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 16.5 ปี

วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 28 ต้องการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจากผู้ปกครองมากที่สุด  รองลงมาร้อยละ 17 ต้องการเรียนรู้จากเพื่อนมากกว่า  ใกล้เคียงกับร้อยละ 16 ที่ตอบว่าอยากเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจากโรงเรียน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว  วัยรุ่นกลับได้เรียนรู้เรื่องเพศจากเพื่อนมากที่สุดถึง ร้อยละ 30  ส่วนที่ตอบว่าได้เรียนรู้จากผู้ปกครองมากที่สุดมีเพียงร้อยละ 12  เท่านั้นเอง  โดยเฉพาะวัยรุ่นไทย  พบว่าพ่อแม่มีบทบาทในการสอนเรื่องเพศแก่ลูกน้อยที่สุดในโลก  คือ  เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

ข้อมูลนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่าพ่อแม่ควรเพิ่มบทบาทในการเป็นผุ้ให้ความรู้เรื่องเพศแก่ลูก ๆ หรือไม่ ดีกว่าจะปล่อยให้เขาไปเรียนรู้จากเพื่อน ๆ กันเอง  ซึ่งอาจเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้อ

ร้อยละ 68 ของวัยรุ่นไทยที่ตอบแบบสอบถามมีความกังวลเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ นับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดของผุ้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก  แสดงว่าการรณรงค์ของรัฐบาลไทยได้ผลพอสมควร  ความกังวลนั่นทำให้วัยรุ่นไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศโดยการลดจำนวนคู่รักที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยลง  พิถีพิถันเลือดผุ้ที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย

อย่างไรก็ตาม  พบว่าวัยรุ่นไทยเพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเริ่มมมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดในโลก ( เป็นงั้นไป สาเหตุอาจสัมพันธ์กับข้อมูลที่ว่าวัยรุ่นในประเทศไทยถึงร้อยละ 50 ไม่รู้จักวิธีคุมกำเนิด  และมีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่พกถุงยางอนามัยติดตัว

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยดังที่กล่าวข้างต้นว่า  วัยรุ่นไทยเริ่มเรียนรู้ช้าที่สุด  แต่ปฏิบัติการเร็ว ( แม้จะไม่เร็วที่สุด และส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 43 เรียนรู้เพศศึกษาจากตำราในโรงเรียน  ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองแทบไม่เป็นที่พึ่งในเรื่องนี้แก่เขาและเธอได้เลย

ถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราต้องทบทวนบทบาทตัวเองเรื่องเพศศึกษาหรือยัง

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com