อัตราค่าโดยสาร
 

ประเภทรถ

อัตราค่าโดยสาร
(05.00-23.00 น.)

ค่าธรรมเนียม
ขึ้นทางด่วน

ค่าธรรมเนียม
บริการตลอดคืน
(23.00-05.00 น.)

รถด่วน

รถเมล์ครีมแดง   7.00 บาท ตลอดสาย 2 บาท 1.50 บาท 1 บาท
รถเล็กสีเขียว (มินิบัส)  8.00 บาท ตลอดสาย 2 บาท 1.50 บาท 1 บาท
รถเมล์สีขาว หรือ สีน้ำเงิน 10.00 บาท ตลอดสาย 2 บาท 1.50 บาท 1 บาท
รถปรับอากาศสีน้ำเงิน
(ขสมก.)

11-19 บาท ตามระยะทาง

0 บาท -  
รถปรับอากาศสีน้ำเงิน
(เอกชนร่วมบริการ)

11-19 บาท ตามระยะทาง

0 บาท -  
รถปรับอากาศสีฟ้า (ยูโร I) 12-24 บาท ตามระยะทาง 0 บาท -  
รถปรับอากาศสีส้ม (ยูโร II) 12-24 บาท ตามระยะทาง 0 บาท -  
เมโทรบัส (ไมโครบัส) 30 บาท (รถนั่ง) 0 บาท -  

 

หมายเหตุ

 ค่าโดยสารรถ
ปรับอากาศธรรมดา
(ครีม-น้ำเงิน, ขาว-น้ำเงิน หรือ NGV)
0-8 กม.
9-12 กม.
13-16 กม.
17-20 กม.

20 กม.
ขึ้นไป

ค่าโดยสาร
13
15 17 19 21
ค่าโดยสารลดหย่อน
(70% ของราคาเต็ม)
9 11 12 13 15

 

 ค่าโดยสาร
รถปรับอากาศ
Euro I และ II
0-4 กม.
5-8 กม.
9-12 กม.
13-16 กม.
17-20 กม.
20-24 กม.
>24 กม.
ค่าโดยสาร
14
16 18 20 22 24 24
ค่าโดยสารลดหย่อน
(
70% ของราคาเต็ม)
10
11 13 14 15 17 17

 

 • รถเมล์ที่ไปยังท่าอากาศยานสุวรรภูมิ
  ค่าโดยสารอัตตรา 35 บาท ตลอดสาย ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บริการโดยไม่เข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิจะเก็บตามระยะทางปกติ
   
 • รถเมล์บางสายที่วิ่งระยะไกล
  เช่น  สาย 33, สาย134, สาย 145, สาย 132, สาย 133  จะคิดตามระยะทาง

 

ตั๋วโดยสารรถประจำทาง

รูปแบบลักษณะคูปองตั๋วโดยสาร

ราคาคูปอง ราคาเต็ม ราคาจำหน่าย
ราคา/ใบ
ราคา/เล่ม
(25 ใบ)
ราคา/เล่ม
(25 ใบ)
คูปองราคา 4
4 บาท
100 บาท
90.00 บาท
คูปองราคา 5 5 บาท

125

112.50 บาท
คูปองราคา 6
6 บาท
150 บาท
135.00 บาท
คูปองราคา 9 9 บาท

150

202.50 บาท
คูปองราคา 11 11 บาท 225 247.50 บาท
คูปองราคา 13 13 บาท 275 292.50 บาท
คูปองราคา 15 15 บาท 375 337.50 บาท
คูปองราคา 17 17 บาท 425 382.50 บาท
คูปองราคา 19 19 บาท 475 427.50 บาท
คูปองราคา 21 21 บาท 525 472.50 บาท

สถานที่จำหน่าย

ท่าปล่อยรถ กองเดินรถ เขตการเดินรถ สำนักงานใหญ่ และสถานที่ที่องค์การจะกำหนด ตามความเหมาะสม โดยจะไม่จำหน่ายบนรถประจำทาง ทั้งนี้จะมีพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปจำหน่ายคูปองจะแต่งเครื่องแบบองค์การ และติดป้ายแสดงว่าเป็นผู้จำหน่ายคูปองตั๋วโดยสารขององค์การไว้ที่กระเป๋เสื้อด้ายซ้าย

หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ต้องการซื้อปริมาณมากให้ติดต่อองค์การฯ จะใด้ไปจำหน่ายให้ถึงที่

ข้อห้ามในการใช้คูปอง

 • คูปองจะไม่มีการทอนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด
 • ผู้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารแล้ว ไม่สามารถใช้คูปองได้เพราะเป็นการลดค่าโดยสารซ้ำซ้อน

การสังเกตการปลอมแปลง

 • การสังเกตด้วยตาเปล่า
  • กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษลายน้ำเมื่อส่องกับแสงจะมีรูปพวงมาลัยเรือปรากฏอยู่
  • กระดาษมีเส้นใยไฟเบอร์ 3 สี คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลือ
 • การใช้อุปกรณ์โดยใช้ไฟแบล็ดไลทส่องจะเห็นเส้นใยไฟเบอร์เรืองแสง 2 สีคือ สีเหลือง กับสีฟ้า

ตั๋วเดือนสำหรับนักเรียนและนักศึกษา

ระดับการศึกษา

ราคาสำหรับเส้นทางปกติ
(บาทต่อเดือน)

ราคาสำหรับทางด่วนพิเศษ
(บาทต่อเดือน)

ประหยัด

ชั้น ม. 3 ลงไป

73.50 102.50 66 %

ชั้น ม. 4 ขึ้นไป
และนักศึกษา

146.50 205.50 33 %

ใช้โดยสารได้เฉพาะรถเมล์ธรรมดาทุกชนิดของ ขสมก.(ยกเว้นรถเอกชนร่วมบริการและรถมินิบัส) วันละ 2 เที่ยว ไป-กลับ ขึ้นรถเมล์ได้ 2 สายในเส้นทางเดียวกันจากบ้านไปโรงเรียน ขสมก.

เปิดจำหน่ายบัตรเดือนนักเรียน ระหว่างวันที่ 28 ของทุกปลายเดือนจนถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

หาซื้อได้ที่เขตการเดินรถ กองเดินรถของ ขสมก.ทุกแห่ง รวมถึง ขสมก.ยินดีจัดเจ้าหน้าที่ออกไปบริการจำหน่ายถึงโรงเรียนทุกแห่งที่ต้องการซื้อจำนวนมาก

สามารถติดต่อได้ ณ เขตการเดินรถของ ขสมก. 8 แห่งที่อยู่ใกล้โรงเรียน หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 184 ทุกวันระหว่างเวลา 06.00 - 21.00 น.

ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร

 1. ผู้ตรวจการ

 2. พระภิกษุสามเณร

 3. บุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ ( ขณะปฏิบัติหน้าที่ )

 4. ผู้ถือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การขนส่วนมวลชนกรุงเทพ

 5. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้นค่าโดยสารประจำทาง

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา  สำหรับรถเมล์ธรรมดา

 1. คนตาบอด  ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด

 2. ทหารตำรวจในเครื่องแบบ

 3. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ  ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารประจำทางครึ่งราคา  เสียค่าโดยสารครึ่งราคา  ตามอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งกำหนดไว้  ซึ่งได้แก่บัตร 5 ชนิด  ได้แก่

  1. เหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท

  2. เหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป

  3. เหรียญราชการชายแดน

  4. เหรียญพิทักษ์เสรีชน

  5. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ

 1. เหรียญชัยสมรภูมิและทายาท

 2. เหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป

 3. เหรียญราชการชายแดน

 4. เหรียญพิทักษ์เสรีชน

 5. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4

 

ค่าโดยสารปกติ

ค่าโดยสารลดหย่อน

9 บาท

6 บาท

11 บาท

7 บาท

13 บาท

9 บาท

15 บาท

10 บาท

17 บาท

11 บาท

19 บาท

13 บาท

21 บาท 14 บาท
23 บาท 16 บาท

 

เส้นทางรถเมล์ในปัจจุบัน ] เส้นทางรถเมล์ในปี 1981 ] คู่มือการขึ้นรถเมล์ ] What's New? ] [ อัตราค่าโดยสาร ] รายละเอียดเกี่ยวกับรถเมล์ ]

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com