บทคัดย่อ
 

บทคัดย่อ
Abstract
บทนำ
วัสดุและวิธีการ
ผลการศึกษา
วิจารณ์
กิตติกรรมประกาศ
เอกสารอ้างอิง

Table of Contents

hit counter

My Web Stats Until Dec 2008

การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการตรวจพบเชื้อ Blastocystis hominis โดยการย้อมสี Trichrome กับการเพาะเชื้อในหลอดทดลอง

ธีรยสถ์ นิมมานนท์, นภภณ อิฐรัตน์, พัชรพงศ์ พันธ์อุไร, คมรัฐ วิพุทธิกุล, ประภากร ก๋งอุบล, นพดล คู่สุวรรรณกุล, ภัคพล มงคลดิษฐ์, ภูริภัทร ภูริพันธุ์ภิญโญ, รณฤทธิ์ สิงห์ปรุ, ลัทธพล ม้าลายทอง, วงศ์สรรค์ สิริชีวเกษร, อุดมสิทธิ์ อารีวิจิตร, เกียรติ ถีวุฒิตา

นักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

 

ความเป็นมา : การตรวจหาเชื้อ Blastocystis hominis ในอุจจาระมักใช้วิธี simple smear หรือการย้อมด้วยสี trichrome ในปัจจุบันมีการศึกษาพบว่าการเพาะเชื้อในหลอดทดลองเพื่อตรวจหาเชื้อ B. hominis ในอุจจาระมีความไวสูง อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปรียบเทียบถึงความไวและความจำเพาะของวิธีเหล่านี้และการเพาะเชื้อในหลองทดลอง วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการตรวจหาเชื้อ B. hominis โดยการย้อมสี trichrome กับการเพาะเชื้อในหลอดทดลอง รูปแบบการวิจัย : การศึกษาวิธีการวินิจฉัยโรค (Diagnostic Study) วิธีการศึกษา : ทำการศึกษาในประชากรพลทหารใน พล.ร.2 รอ. ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยความสมัครใจ จำนวนทั้งสิ้น 337 ราย ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2546 โดยการเก็บอุจจาระและนำมาตรวจด้วยวิธี simple smear การย้อมด้วยสี trichrome และการเพาะเชื้อในหลอดทดลอง ผลการวิจัย : อุจจาระจำนวน 337 ราย พบเชื้อ B. hominis จากวิธีการเพาะเชื้อในหลอดทดลองทั้งสิ้น 102 ราย เมื่อเทียบกับการเพาะเชื้อในหลอดทดลองค่าความไวและความจำเพาะของการย้อมด้วยสี trichrome คือ 40.2% และ 80.4% ตามลำดับ สรุป : จากผลการศึกษาพบว่าความไวในการตรวจพบเชื้อ B. hominis โดยการย้อมสี trichrome ค่อนข้างต่ำ แต่ความจำเพาะอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับการเพาะเชื้อในหลอดทดลอง ดังนั้นการเพาะเชื้อในหลอดทดลองเป็นวิธีที่มีประโยชน์สูง เนื่องจากสามารถพบเชื้อได้แม้มีปริมาณเชื้อในอุจจาระน้อยหรือเมื่อไม่มั่นใจผลจากการตรวจด้วยการย้อมสี trichrome การตรวจหาเชื้อด้วยการย้อมสี trichrome สามารถบ่งชี้ระยะต่างๆและจำนวนของเชื้อในอุจจาระได้ ดังนั้นในการศึกษาที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้การตรวจด้วยการย้อมสี trichrome ยังมีความจำเป็น ซึ่งเมื่อทำร่วมกับการเพาะเชื้อจะทำให้ทราบข้อมูลของการติดเชื้อ B. hominis มากขึ้น

Key Word : Blastocystis hominis, Trichrome, In vitro cultivation

 

Next

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 15/06/2010

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com